Profiteer van korting door in te loggen met je clubcode. Meer weten?

Winkelmandje

0 artikelen - Totaal €0,00

Klantenservice

Levering Na het bestellen ontvang je per e-mail een bevestiging. Daarna gaan we meteen aan de slag met jouw bestelling. Deze wordt binnen 3-4 werkdagen bezorgd. Als je pakketje naar je onderweg is, ontvang je een e-mail met een Track & Trace code, zodat je deze kunt volgen.

Retour Wanneer je gekozen hebt om je product te bedrukken met een clubbadge, naam, nummer of initialen, is iets persoonsgebonden en kan deze helaas niet retour. Als je een product hebt besteld zonder bedrukking en het is onbeschadigd, kan het retour gestuurd worden. Meer info

Veelgestelde vragen

  • Hoe werkt de clubcode? Op Voetbalstraat.nl kunnen leden van Quick voetbalclubs shoppen met 25% korting wanneer zij hun clubcode gebruiken. Elke voetbalclub die in Quick Teamwear speelt, krijgt zo'n clubcode. Wanneer je rechtsboven op ‘inloggen’ klikt, kun je deze code invoeren. Je ziet daarna dat de productprijzen verlagen. Meer info
  • Hoe kan ik betalen? Nederlandse klanten kunnen betalen met iDeal en CreditCard, bezoekers uit België met Bancontact en CreditCard.
  • Kan ik mijn bestelling nog wijzigen? Wanneer je een bestelling hebt geplaatst met bijvoorbeeld een verkeerd afleveradres, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze Klantenservice op +31 (0)186-65 86 84 (ma t/m vr van 08.00–17.00). Buiten openingstijden kun je mailen naar info@voetbalstraat.nl. Vermeld daarbij duidelijk je ordernummer, telefoonnummer en hetgeen je wilt veranderen. We gaan dan ons uiterste best doen om de bestelling nog te wijzigen.
VV Lekkerkerk

Gratis verzending  |  Levertijd: 3-4 werkdagen  |  25% korting met clubcode

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor consumenten
ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKELS VAN KOGROS RETAIL B.V.
(waaronder www.voetbalstraat.nl, www.hts74.com en www.clubgear.eu)
 
Klik hier om deze algemene voorwaarden als pdf-bestand te openen en op te slaan. 
Klik hier om de algemene voorwaarden voor zakelijke klanten te bekijken.
 
Artikel 1 Definities 
 
Kogros Kogros Retail B.V., zijnde de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en vanuit die hoedanigheid overeenkomsten aangaat met Kogros
 
Overeenkomst op afstand een overeenkomst waarbij in het kader van een door Kogros georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 
Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 
Dag kalenderdag
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kogros en consument, en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten via de websites www.voetbalstraat.nl, www.hts74.com en www.clubgear.eu.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die Kogros sluit met andere ondernemers, die als koper handelen in de hoedanigheid van professionele contractspartij. 
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden elektronisch, via onze website, aan de consument ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
2.4 Kogros behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde de wijzigingen op de websites te publiceren. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de consument na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2.5 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij strijdigheid boven alle vertalingen daarvan.
 
Artikel 3 Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van Kogros zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad strekt).
3.2 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen.
3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4 Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kogros niet.
3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het betreffende aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief BTW;
- de eventuele leveringskosten, die aan het einde van een bestelling worden weergegeven;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 
Artikel 4 Overeenkomsten 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en nadat Kogros de bestelling langs elektronische weg heeft bevestigd. Zolang de bestelling niet door Kogros is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
4.2 Kogros zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en voor een veilige web omgeving, evenals voor passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betalingen.
4.3 Kogros is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien hij goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Kogros dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
4.4 Kogros zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of langs elektronische weg meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van Kogros waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
- de in artikel 3 lid 5 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Kogros deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
4.3 Indien Kogros zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is het bepaalde in artikel 4 lid 4 slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 5 Levering 
5.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Indien een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, zal Kogros de consument daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.2 Kogros streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling heeft opgegeven.
5.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, worden geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen bij de consument afgeleverd. Indien het niet mogelijk is een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Kogros voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5.4 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.6 Aan de leveringsplicht van Kogros zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
5.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
5.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
5.9 Kogros is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
5.10 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
Artikel 6 Prijzen 
6.1 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De verzendkosten, en eventuele andere van overheidswege verschuldigde heffingen of belastingen, worden aan de bestelling toegevoegd nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand wordt de totaalprijs via de website van Kogros vermeld.
6.2 Kogros is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te  wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de consument het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat levering van de Producten later dan drie (3) maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 
Artikel 7 Herroepingsrecht, ontbinding en reclames 
7.1 Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten. 
7.2 Voor de volgende artikelen geldt uitdrukkelijk geen herroepingsrecht:
- producten die op maat zijn besteld of op bestelling worden gemaakt voor de consument;
- geïndividualiseerde producten die worden voorzien van een eigen logo, tekst of ontwerp;
- producten die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden.
7.3 De consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking, waarbij de consument de Producten slechts zal uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen en om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Kogros verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument  is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als gevolg van het gebruik van het Product dat verder gaat dan toegestaan.
7.4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Na ontvangst van de retour gezonden Producten door Kogros, zullen door de consument reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending worden terugbetaald, mits de retour gezonden Producten in goede staat verkeren.
7.5 De consument is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te inspecteren. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na ontdekking van het gebrek bij Kogros te worden gemeld. 
7.6 Bij reclame overeenkomstig artikel 7.5 zijn de kosten van retourzending van de Producten voor rekening van De consument. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Kogros genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Kogros de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren, dan wel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Kogros ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Kogros.
7.7 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.
 
Artikel 8 Conformiteit en garantie 
8.1 Kogros staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Een door Kogros, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Kogros jegens Kogros ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 9 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)
9.1 In geval Kogros door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Kogros het recht voor de duur van de overmacht toestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kogros tot enige schadevergoeding gehouden is.
9.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, als gevolg waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de consument niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, energiestoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Kogros en overige buiten de controle van Kogros liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen c.q. het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Daarnaast zal Kogros zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 
Artikel 10 Betalingen 
10.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijnen en op één van de wijzen, zoals op de internetsite van Kogros aangegeven.
10.2 Indien wordt gekozen voor betaling via een creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Kogros is geen partij bij de rechtsverhouding tussen de consument en kaartuitgever.
10.3 Kogros heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van minimum- en maximumbesteding en terzake in rekening te brengen kosten. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de internetsite van Kogros.
10.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kogros te melden.
10.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft Kogros behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
10.6 Alle geleverde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Kogros totdat door consument aan volledige betalingsplicht is voldaan.
10.7 Reclameren omtrent de facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 7.5 slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
 
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument. 
 
Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij Kogros, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Met de Overeenkomst komt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
12.2 Indien de consument een eigen ontwerp of eigen teksten aanlevert voor de individualisering van een product, garandeert de consument dat de aangeleverde teksten en beeldmaterialen (afbeeldingen, logo’s, illustraties) geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van een derde, of dat de consument volledig gerechtigd en bevoegd is om de betreffende intellectuele eigendommen van derden te gebruiken. Eventuele inbreuken op auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom komen in dat geval volledig voor rekening van de consument.
12.3 De consument vrijwaart Kogros tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De consument is aansprakelijk voor de eventuele schade van Kogros die uit rechtsgeldige vorderingen van derden terzake voortvloeit en vergoedt aan Kogros alle daaruit voortvloeiende kosten.
12.4 Aangeleverde teksten en beeldmaterialen mogen niet obsceen, denigrerend, discriminerend of onwettig zijn en mogen niet de privacy van een ander schenden.
12.5 Kogros behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangeleverde ontwerpen te weigeren.
 
Artikel 13 Persoonsgegevens 
Kogros zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy-statement zoals op haar internetsites opgenomen.
 
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die met Kogros ontstaan zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
Artikel 15 Conversie 
Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 
Artikel 16 Gegevens Kogros 
Kogros Retail B.V. is gevestigd te Numansdorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66242916. Het btw-identificatienummer is NL856459203B01. Het correspondentieadres ten aanzien van Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres is Industriestraat 29a, 3281 LB Numansdorp. 
Verdere contactgegevens:
Telefoonnummer +31 (0)186 65 86 84 / +31 (0)186 65 86 86
E-mail info@voetbalstraat.nl/info@hts74.shop/info@clubgear.eu

©2024 Voetbalstraat.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   Cookievoorkeuren